Get Adobe Flash player

Hírlevél

Bejelentkezés

Elérhetőségek

Cím:
2315 Szigethalom, Mű út 180
Mobil:
+36 (30) 249 3519
Telefon:
+36 (24) 400 990
Fax:
+36 (24) 404 141
E-mail:
iroda@turcsanyivasudvar.hu

Nyitva tartás:
H- P: 7:30- 16:00
Szo: 7:30- 12:00
Vas: Zárva

Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek                                                                                           

1.Általános feltételek

1.1 Az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései irányadók

1.2              A jelen általános szállítási és értékesítési feltételek valamennyi általunk teljesített áruszállításra és szolgáltatásra és értékesítésre érvényesek, kivéve, ha a felek​​erről ​​írásban​​ másként​​állapodtak​​ meg

1.3              A teljesítés helye a szállítási szerződésben meghatározott hely, ennek hiányában a Turcsányi és Társai Union Kft (Adószám: 25743005-2-13) 2315 Szigethalom, Mű út 180.sz alatti telephelye

 

2.         Megrendelés/Szállítás

2.1  A megrendelésekkel, ill. a legkésőbb az áru, ill. a szolgáltatás átvételével a vevő elfogadja a jelen általános szállítási és értékesítési feltételeket. Az általunk küldött rendelés visszaigazolás, részünkről nem jelenti a vevő szerződéses feltételeinek elfogadását, az csak kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozat birtokában válhat a vevővel létrejött szerződés részévé.

Ajánlataink beleértve a rajzokat, súlyokat és méretadatokat is- kötelezettség nélkülinek tekintendők. Megrendelést jogunkban áll csak részben elfogadni vagy indoklás nélkül elutasítani.

2.2   A szerződés tartalmára nézve, a szállítások esetén a kiállított számla és szállítólevél érvényes. Bármely más megállapodás érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges.A szállítási határidő betartásának feltétele, hogy a Megrendelő teljesítse a fizetési és egyéb esetleges szerződéses kötelezettségeit. A szállítási határidő akkor is betartottnak tekintendő, ha a szállítás tárgyát legkésőbb a szállítási határidőt követő 15. napon szállításra feladtuk vagy annak szállíthatóságát közöltük.

2.3 A rendelés visszaigazolásban megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A szállítási határidő be nem tartása csak akkor jogosítja fel a vevőt, az Őt törvényesen megillető jogok érvényesítésére, ha az írásban vállalt határidő legalább négy hetes határidő hosszabbítása ellenére sem teljesítettük a szállítást, ill. a szolgáltatást.

2.4  Szállítási késedelem esetén a Megrendelő csak az általa írásban meghatározott, megfelelő póthatáridő eredménytelen letelt étkövetően állhat el a szerződéstől. Ugyan ez érvényes a szállítás részleges késedelmére vagy elmaradására.

 

2.5   A szállítási határidő ésszerű módosítása kérhető munkabeszüntetések, valamint az általunk nem befolyásolható, előre nem látható akadályok (pl.. anyag-, energia-, munkaerő-és szállítási eszközhiány, termelésizavarok, közlekedésizavarok, hatóságirendelkezések, stb.) fellépése esetén, amennyiben a fenti akadályok bizonyíthatóan jelentős hatással bírnak a szállítás tárgyának elkészítésére vagy leszállítására nézve. A fentiek abban az esetben is érvényesek, ha ezek a körülmények az al -, ill. elő-beszállítóknál lépnek fel. A fent említett körülményekért nem vállalunk felelősséget, ha már fennálló késedelem során lépnek fel, amennyiben a késedelmet nem szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás idézte elő. Az ilyen akadályok kezdetéről és végéről fontos esetekben a lehető leghamarabb tájékoztatjuk a Megrendelőt.

2.6   A szállítási késedelem esetén a Megrendelő csak írásban, egy póthatáridő eredmény leteltét követően állhat el a szerződéstől. Ez érvényes a szállítás részleges késedelmére is.

Amennyiben részszállításra lehetőség van, akkor ez jogilag megengedett. Ilyenkor minden rész-szállítás önálló ügyletnek kiszámlázható.

2.7 Amennyiben az árut vagy a szolgáltatás tárgyát  a nem szállítja el a megállapodás szerinti időpontban, vagy ha a szállítást a Megrendelő kérésére elhalasztottuk, akkor a Megrendelőnek felszámoljuk a készre jelentés időpontjától a raktározásból és a finanszírozásból adódó költségeket mely a nettó számlaérték minimum 05%-a illetve  maximum 5%-a a késedelmes átvétel minden megkezdett hónapjára vonatkozóan.

3.         Átvétel

3.1   A vevő köteles az árut az átadásra kész állapotról való értesítést követően átvenni.

3.2 A termék átadás-átvételkor a Szállító darab, szál és,- vagy súly szerint adja át a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles az árut átvételkor minőségileg és mennyiségileg is ellenőrizni. Amennyiben az átadás-átvétel során  az áru mennyiségével vagy azonnal felismerhető minőségi hibájával kapcsolatosan kifogása van, köteles azt jegyzőkönyvben illetve a szállítólevélen rögzíteni, valamint Szállító felé haladéktalanul írásban jelezni.

Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével - darabszámával és súlyával - kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben.

3.3  A Megrendelő köteles a leszállított Terméket ellenőrizni a Termék esetleges minőségi hiányosságainak megállapítása céljából. Megrendelő köteles a Termék minőségi ellenőrzését az átadás-átvételkor haladéktalanul megkezdeni és az észlelt minőségi hibát a tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szállítónak. Minőségi hiba eredhet a nem megfelelő tervezésből, gyártási eredetű minőségi hiányosságból, minőségellenőrzésből, szállításból, helytelen raktározásból stb. Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a hibával érintett Terméket Szállító haladéktalanul megvizsgálhassa.

3.4  Ha a minőségi kifogás megalapozott volt, a Szállító köteles a Megrendelő szavatossági igényeinek megfelelően eljárni, amely igény elsődlegesen a hibás Termék kijavítására, kicserélésére irányulhat.

3.5  Ha egy Termék hibája a Megrendelő szakszerűtlen, nem a vonatkozó előírások szerinti tárolására, kezelésére, mozgatására vezethető vissza, az alaptalan reklamációval kapcsolatos költségeket a Megrendelő viseli.

3.6  Ha a felek nem jutnak egyezségre abban a kérdésben, hogy a Termék hibájáért melyik felet terheli a felelősség, az esetben a felek által közösen kiválasztott független szakértő közreműködését veszik igénybe a vitás kérdés eldöntéséhez, amely szakértő állásfoglalását mindkét fél elfogadja. A szakértő eljárásának költségeit felek 50-50%-ban kötelesek megelőlegezni, azonban az állásfoglalás szerint a hibáért felelős fél köteles azt viselni.

4.         Fizetési Feltételek

4.1 Az alap- megállapodástól eltérő rendelkezések hiányában a megrendelt áru ellenértékét legkésőbb az átadás időpontjában - készpénzben vagy az átadást megelőzően készpénzben vagy előre utalással rendezetten ki kell egyenlíteni. A vevő köteles a számlán szereplő fizetési határidőt betartani. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelések elfogadásakor előre történő fizetéseket vagy részfizetéseket igényeljünk.

4.2 Az áru ellenértékének megfizetését a Megrendelő semmilyen jogcímen nem tarthatja vissza,​​azt​​semmilyen​​ más​​ követelésébe​​ nem ​​számíthatja​​ be.

4.3 Amennyiben felek a Szerződésben banki átutalásban, mint fizetési módban állapodtak meg, úgy Megrendelő köteles a Szállítóval megállapodott és az ennek megfelelően a számlán feltüntetett fizetési határidőt betartani. Átutalásos fizetés esetén a pénzügyi teljesítés napja az a nap, amelyen a számlában meghatározott teljes összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra került.

4.4 Banki átutalással teljesítendő számla késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-a alapján meghatározott késedelmi kamatot jogosult felszámítani, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 EUR-nak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre tarthat igényt.

4.5  A Szállító jogosult továbbá valamennyi, a követelés behajtásával kapcsolatos igényének érvényesítésével keletkező költséget (különösen, de nem kizárólagosan ügyvédi munkadíj, postaköltség, követeléskezelés és minden más költség, amely a követelés megtérülését hatékonyan elősegítheti) áthárítani Megrendelőre.

4.6  Jogunkban áll egy már feldolgozott megrendelés teljesítésétől elállni, amennyiben a vevő ellen indult jogi eljárásról tudomást szerzünk, továbbá a többletköltségeket a vevőre áthárítani, amennyiben a folyamatban lévő megrendelés miatt többletköltségünk keletkezik.

5.         Visszáru

5.1 Áru visszaszállítása csak előzetes írásos beleegyezésünk alapján lehetséges. Egyéb írásos megállapodás hiányában áru- visszaszállítás esetén a számlázott összeg 70%- ának megfelelő értéken vesszük vissza. A visszaszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költség a Megrendelő általi viselése esetén van mód

 5.2  Nem vesszük vissza az olyan árut, amelyet speciális igényeknek megfelelően külön az ügyfél részére szereztünk be. Továbbá nem veszünk vissza olyan árut sem, amelyet a vevő igényeinek megfelelően méretre vágtunk,- hajtottunk, ill. egyéb módon megmunkáltunk.

6.         Tulajdonjog fenntartása

6.1 Minden kiszállított és átadott áru a tulajdonunkat képzi azok ellenértékének maradéktalan kifizetéséig.

6.2 Megrendelő köteles a Szállító részére a bejutást a Termék tárolásának helyszínére biztosítani a tulajdon-fenntartással érintett Termék megtekintése céljából.

6.3 Arra az esetre, ha Megrendelő a Terméket az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra a termék még ki nem egyenlített ellenértéke és Szállító ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költségei erejéig.

7.         Tárgyi kifogások

7.1 A szállítás és a szolgáltatás tárgyával, felhasználási céljával kapcsolatos dokumentumok,ill. adatok (pl. rajzok,ábrák,méretek,súlyok,használati értékek és egyéb teljesítmény adatok),akár kifejezett írásbeli megállapodás tárgyát képezik,akár nem,csupán tájékoztatójellegűnek és megközelítőnek,nem pedig szavatosságoknak,garantált tulajdonságoknak, szerződéses alapú rendelkezéseknek vagy hasonlóknak tekintendőek. Fenntartjuk az ágazatban gyakori eltérések jogát, amennyiben ez a Megrendelőtől is elvárható, tehát különösképpen akkor, ha ez által az áru értéke legalább azonos marad. A feldolgozást követően reklamációnak nincs helye, amennyiben a hiba megállapítható ​​volt ​​a ​​szállításkor, ill. teljesítéskor vagy az átadáskor ​​végzett ​​ellenőrzés ​​során.

8.         Kárveszély

8.1 A kárveszély az áru vevőnek vagy szállítmányozónak történő átadásával, de legkésőbb az eladó raktárának elhagyásával száll át a vevőre. Az általunk saját járművel kivitelezett, a rendelési helyig történő szállítás esetén a kárveszély az áru átadásával száll át a vevőre.

8.2 Amennyiben a Terméket a Megrendelő maga szállítja el, az esetben a kárveszély a terméknek a Szállító telephelyén a Megrendelő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szállító végzi. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy annak megbízottja rakja fel a terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a termék a Megrendelőnek történő átadásával száll át, a Szállító telephelyén.

9.         Jótállás

9.1 Szállító az általa forgalmazott termékekre a jogszabály által esetlegesen előírt kötelező jótálláson túl - a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában - jótállást nem vállal.

9.2 Amennyiben a Szállítóra kötelező jótállás vonatkozik, vagy jótállást megállapodás alapján vállal, ez esetben a természetes kopás nem tárgya a jótállásnak.

9.3 Mindennemű jótállási igény érvényét veszti, amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget.

 10.      Szavatosság:

10.1 A Szállító által forgalmazott termékekre a Ptk. 6:159. §-ban foglalt szavatossági feltételek érvényesek.

10.2 Szállító szavatol azért, hogy az általa szállított termék mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi és szabványokban rögzített előírásokban foglaltaknak, jó minőségű és kereskedelmi forgalomba hozható. Szállító írásbeli kötelezettségvállalás hiányában ugyanakkor nem szavatolja, hogy a termék bármely, a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

10.3 Szállító nem szavatol és nem vállal helytállást a termékekkel vagy a termékekkel elérhető eredményekkel kapcsolatban, kivéve, hogy a termékek a Megrendelő részére történő leszállításának napján a Szerződésben foglaltaknak megfelelnek, a megadott specifikációk teljesek (az esetleges eltérések csak a Termékek specifikációban megengedett mértékűek). A termékek leírása nem jelent egyben garanciát is. A Szállító nem szavatolja a termék értékesíthetőségét.

10.4 Szállító minden átadott termékről, a Megrendelő kérésére rendelkezésére bocsátja a termék minőségi tanúsítványát (vagy annak másolatát). A Megrendelő részére szánt minden szállítmányt megfelelő szállítási dokumentációval kell ellátni.

11.       Adatvédelem és egyéb

11.1 A felek között csak a postai úton feladott és kézzel aláírt levélben, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben aktuálisan kijelölt kapcsolattartói címre kell elküldeni. A felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a szerződésben írt székhelyük címére írt levélben közlik. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a szerződésben meghatározott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” vagy egyéb jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.

11.2 A Felek kérhetik a másik Féltől, hogy bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes adatokat, illetve a teljesítést végző érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, ilyen lehet a másik fél kapcsolattartóinak a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe a szerződés teljesítése és annak megkönnyítésének céljából.  A Felek ezen adatokat jogosultak a munkavállalóik és a teljesítésben résztvevő megbízottaik, kollégáik számára hozzáférhető formában tárolni, és a Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzügyi adminisztrációt.

11.3 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés során egymás számára átadott alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítést végző érintettjeinek személyes adatait a jogos érdek mentén - a szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében - a szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

11.4 A Felek rögzítik, hogy a megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítést végző megbízottak személyes adatainak kiadásáért a felelősség az átadó felet terheli, így az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet illető jogokról, valamint az esetleges - adat-feldolgozás érdekében történő - adattovábbításról tájékoztatni.

11.5 A Felek vállalják, hogy alkalmazottaikkal titoktartási megállapodást iratnak alá és a szerződéssel összefüggésben megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszűnése esetén nem vihetik magukkal.

11.6 A Felek megállapodnak abban is, hogy az adatok védelme érdekében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek. Az érintett természetes személyek jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról másolatot kérni, valamint írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy helyesbítését kérni, vagy a jogszabályok által biztosított egyéb jogokkal élni.

11.7 A Felek tudomással bírnak róla, hogy a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a teljesítéssel megbízott természetes személyek az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, vagy kérhetik az adatkezelés korlátozását. Erre tekintettel a felek vállalják, hogy amennyiben az alkalmazott/teljesítést segítő megbízott érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott fél az érdekek mérlegelése után az adatkezelés beszüntetése mellett dönt, úgy késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni.

 11.8 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy fizetési késedelme esetén a Szállító a Szerződéshez kapcsolódó adatokat követeléskezelő cégnek, ügyvédi irodának átadja, majd az adatokat e cég, iroda tovább kezelje a Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen adatátadás során sor kerülhet személyes adatok átadására is. Amennyiben Szállító személyes adatokat is átad, úgy köteles ezen adatok védelméről a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodni.

11.9  A Szállító jogosult a jelen ÁSZEF-et egyoldalúan bármikor módosítani azzal, hogy köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni.

11.10  A Felek a Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli. Ezen kötelezettségeik megszegéséért a felek a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

 Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései mérvadók.

 

Szigethalom, 2020-01-07


 

Share